CÁC CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH (3D ANIMATION DESIGN)

- Hệ đại học chính quy - Bằng Cử nhân
- Thời gian học: 
4 năm  - Số tín chỉ: 140 
- Mục tiêu:
 
Đào tạo họa sĩ vẽ minh hoạ. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có đủ kiến thức, năng lực tham gia vào thị trường Manga, Hoạt hình 2D - 3D trong nước, khu vực và toàn cầu. CHI TIẾT >>>

Xem thêm

THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP: CHUYÊN NGÀNH NỘI - NGOẠI THẤT (INTERIOR DESIGN)

- Hệ đại học chính quy - Bằng Cử nhân
- Thời gian học:
4 năm  - Số tín chỉ: 140 
- Mục tiêu: 
Đào tạo những nhà thiết kế Trang trí nội - ngoại thất. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, năng lực tham gia vào thị trường thiết kế nội – ngoại thất trong và quốc tế. Có khả năng quản lý doanh nghiệp hay làm việc chuyên môn tại các công ty trong ngành. CHI TIẾT >>>
Xem thêm

THIẾT KẾ THỜI TRANG (Fashion design)

- Hệ đại học chính quy - Bằng Cử nhân
- Thời gian:
4 năm  - Số tín chỉ: 142 
- Mục tiêu: 
Đào tạo nhà Thiết kế thời trang có năng lực, đủ kiến thức tham gia vào thị trường thời trang trong và ngoài nước. Có khả năng quản lý doanh nghiệp hay làm việc chuyên môn tại các Công ty Thiết kế thời trang. CHI TIẾT >>>

Xem thêm

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Graphic design)

- Hệ Đại học chính quy - Bằng Cử nhân
- Thời gian học:
4 năm  - Số tín chỉ: 140
- Mục tiêu:
 Đào tạo các nhà Thiết kế đồ họa có đủ kiến thức, năng lực tham gia vào thị trường thiết kế thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng và chuyên ngành đồ họa quảng cáo trong và ngoài nước. CHI TIẾT >>>

Xem thêm

THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP: CHUYÊN NGÀNH TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP 3D (PRODUCT DESIGN)

 Hệ đại học chính quy - Bằng Cử nhân
- Thời gian học: 
4 năm  - Số tín chỉ: 142 
- Mục tiêu: 
Đào tạo các nhà thiết kế Tạo Dáng Công nghiệp chất lượng quốc tế. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ kiến thức, năng lực sáng tạo tham gia vào thị trường thiết kế trong nước. CHI TIẾT >>>

 

Xem thêm

Top